Zasiłki dla opiekuna

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta):
1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna – wzór wniosku stanowi załącznik.
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych w Tuchowie może domagać się takiego dokumentu.

Termin załatwienia sprawy:
1. W przypadku złożenia wniosku do 10 dnia danego miesiąca, zasiłek dla opiekuna wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek.
2. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, zasiłek dla opiekuna za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Skip to content