Opieka Wytchnieniowa

   „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Gmina Tuchów przystąpiła do Programu „Opieka Wytchnieniowa”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie.

Program finansowany jest ze środków Fundusz Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania programu w 2024r. wynosi: 226 048,00 zł
Całkowita wartość programu w 2024r. wynosi: 226 048,00 zł
Data podpisania umowy na dofinansowanie zadania – marzec 2024r.

Celem głównym Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa nad:

1 ) dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2 ) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym lit a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2023 r poz.100,z póź.zm.) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu.

W ramach otrzymanego dofinansowania w roku 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie planuje w ramach realizowanego Programu objęcie wsparciem 27 osób, w tym:
1 dziecko do ukończenia 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,
26 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 można uzyskać na stronie internetowej www.niepelnosprawni.gov.pl.

Nabór na stanowisko opiekuna świadczącego usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”

Skip to content