Mieszkanie treningowe

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ,
– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
– rozporządzenie Ministra Rodziny  i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,
– kodeks postępowania administracyjnego,
– uchwała nr LXVII/620/2024 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 20 marca 2024 roku.

Zgodnie z art. 53 ustawy o pomocy społecznej osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę, potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie opuszczającej rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo —wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich może być przyznany pobyt w mieszkaniu treningowym.

Mieszkanie treningowe jest formą pomocy społecznej, przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie świadczone w mieszkaniu treningowym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin.

W mieszkaniu treningowym świadczy się usługi bytowe, pracę socjalną oraz naukę w obszarze rozwijania lub utrwalania niezależności, sprawności  w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia niezależnego życia.

Mieszkanie treningowe przeznaczone jest dla: Osoby opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wsparcie w mieszkaniu treningowym jest przyznawane na czas określony. Pobyt w mieszkaniu jest pobytem odpłatnym. Przyznanie wsparcia w formie pobytu w mieszkaniu, a także ustalenie okresu pobytu i wysokości odpłatności za pobyt następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie oraz zawartego kontraktu mieszkaniowego.

Szczegółowe  zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym określa Uchwała nr LXVII/620/2024 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 20 marca 2024 roku.

Skip to content