„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” w 2024r.

Gmina Tuchów realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
 i w domu” na lata 2024 – 2028, 
który został ustanowiony Uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. r. (M. P. z 2023 r. poz. 881).

Działania w ramach Programu realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Dotacja celowa przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „ Moduł dla osób dorosłych”.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 200% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe  w wysokości 200% o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj:

  • dla osoby w rodzinie – 1.200,00 zł
  • dla osoby samotnie gospodarującej – 1.552,00 zł

Wojewoda przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 43.500,00 zł na 2024 rok. Przewidywane środki własne ujęte w budżecie Gminy Tuchów to 91 000,00 zł.

Data podpisania umowy na dofinansowanie zadania – 24 styczeń 2024 r.

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu” w 2024 r. wynosi 134.500,00 zł.

Skip to content