Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późń. zm.);
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1238 );
– Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenie rodzinne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2284).

Rodzaje świadczeń rodzinnych:
1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
– urodzenia dziecka,
– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
– samotnego wychowywania dziecka,
– wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
– rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,
– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
2. świadczenie pielęgnacyjne,
3. zasiłek pielęgnacyjny,
4. specjalny zasiłek opiekuńczy,
5. zasiłek dla opiekuna,
6. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
7. świadczenie rodzicielskie.

Miejsce złożenia dokumentów:
– Od 1 stycznia 2016 r. można złożyć wniosek wraz z załącznikami drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego z obszaru zabezpieczenia społecznego Emp@tia.
– Dokumenty można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie, 33-170 Tuchów, ul. Jana Pawła II 4 w terminach:
Poniedziałek – Piątek godz. 7.30 – 15.30
Tel. 14 65-10-169, 14 65-25-489.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Skip to content