Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Rodzaje świadczeń rodzinnych:
1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
– urodzenia dziecka,
– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
– samotnego wychowywania dziecka,
– wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
– rozpoczęcia roku szkolnego oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,
– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
2. świadczenie pielęgnacyjne,
3. zasiłek pielęgnacyjny,
4. specjalny zasiłek opiekuńczy,
5. zasiłek dla opiekuna,
6. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
7. świadczenie rodzicielskie.

Miejsce złożenia dokumentów:
– Od 1 stycznia 2016 r. można złożyć wniosek wraz z załącznikami drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego z obszaru zabezpieczenia społecznego Emp@tia.
– Dokumenty można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie, 33-170 Tuchów, ul. Jana Pawła II 4
Poniedziałek – Piątek godz. 7.30 – 15.30
Tel. 14 65-10-169, 14 65-25-489.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie , ul. Bema 17, 33-100 Tarnów za pośrednictwem  tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.

.

Skip to content