Zryczałtowany dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.
Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:
– posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
– złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy,
– zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. wynosi:
– dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,29 zł / miesiąc,
– dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,68 zł / miesiąc,
– dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,81 zł / miesiąc.

W celu otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego należy złożyć wniosek wraz z kopią umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej).

Zryczałtowany dodatek energetyczny nie przysługuje, gdy:
– osoba wnioskująca nie ma ustalonego prawa do dodatku mieszkaniowego,
– osoba wnioskująca nie zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej,
– osoba wnioskująca nie jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Wnioski można składać w poniedziałki i środy w godzinach 7:30 – 15:30 w pokoju 106 (I piętro).

Podstawa prawna
– ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.),
– ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180),
– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Skip to content