Korpus Wsparcia Seniorów

Gmina Tuchów na podstawie Umowy nr 487/OPS/2023 zawartej ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim otrzymuje wsparcie w formie dofinansowania ze środków budżetu państwa na realizację Programu  „Korpus Wsparcia Seniorów” realizowanego od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Nazwa programu – Program „Korpus Wsparcia Seniorów”

Nazwa zadania – dofinansowanie gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”

Kwota dofinansowania projektu wynosi: 23 195,00 zł.
Całkowity koszt inwestycji wynosi: 29 195,00 zł.

Środki finansowe zostały przekazane przez Wojewodę Małopolskiego w formie dotacji celowej w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie będzie realizował Program „Korpus Wsparcia Seniorów”  na rok 2023 w Module II który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary. Ponadto poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

„ Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które korzystają z usług opiekuńczych jak i tych, u których nieprzewidywalność stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.

Wydatkami kwalifikowanymi w ramach Modułu II będą:

  • zakup urządzeń do świadczenia usługi ,,opieki na odległość” przy użyciu tzw. ,,opasek bezpieczeństwa”,
  • zakup usługi Teleopieki polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu,
  • koszty obsługi realizowanego zadania.
Skip to content