Dostępność

Wstęp deklaracji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie (dalej jako „Ośrodek”) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ops.tuchow.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 146525489
E-mail: slowik.ops@op.pl
Adres korespondencyjny: ul. Jana Pawła II 4, 33-170 Tuchów

Data publikacji strony internetowej: lipiec 2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie niektóre publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny nie są wykorzystywane do realizacji zadań bieżących.

Ułatwienia na stronie internetowej:

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób  z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wersję kontrastową,
 • wersję w skali szarości, tryb negatywu
 • focus – domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-02-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników współpracujących z koordynatorem ds. dostępności.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoby do kontaktu w sprawie dostępności: Ewelina Kolbusz, email: e.kolbusz@onet.eu
Katarzyna Jurczak, e-mail: k.jurczak.ops@op.pl Telefon: 14 6525489  (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna

Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej  w Tuchowie mieści się w budynku przy ul. Jana Pawła II 4 na I piętrze. Ośrodek spełniają częściowo minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych:
 • komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie,
 • komunikacja pionowa –winda,
 • na parterze budynku toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami;
 1. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynkach, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń:
 • platforma wjazdowa na parter z dzwonkiem informującym o potrzebie uruchomienia platformy;
 1. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, pracownik Ośrodka;
 2. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – instrukcja dla pracownika Ośrodka,
 3. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się – w przygotowaniu
 2. instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących – w przygotowaniu.
 3. zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności Ośrodka w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania – w przygotowaniu.

zapewnienie komunikacji z Ośrodkiem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika Ośrodka o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową do pomieszczenia – pokoju znajdującego się na parterze.

Skip to content