Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób spełniających łącznie poniższe trzy warunki:
– posiadających tytuł prawny do lokalu,
– spełniających kryterium dochodowe,
– zamieszkujących lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe.

Kryterium tytułu prawnego do lokalu
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
– najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
– innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
– osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Kryterium dochodowe
Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów wyrażonej w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Do dochodu nie wlicza się:
– świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
– dodatków dla sierot zupełnych,
– jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
– dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
– pomocy w zakresie dożywiania,
– zasiłków pielęgnacyjnych,
– zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
– jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
– dodatku mieszkaniowego,
– zryczałtowanego dodatku energetycznego,
– świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,
– jednorazowy dodatek pieniężny dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w 2016 r.,
– świadczenie wychowawcze,
– dodatek wychowawczy.

Kryterium metrażowe
Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym inie może przekraczać:
– dla 1 osoby – 35 m2
– dla 2 osób – 40 m2
– dla 3 osób – 45 m2
– dla 4 osób – 55 m2
– dla 5 osób – 65 m2
– dla 6 osób – 70 m2
– w razie zamieszkiwania większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną zwiększa się o 5 m2.

Ponadto jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

W celu otrzymania dodatku mieszkaniowego należy złożyć wniosek potwierdzony przez zarządcę lub właściciela lokalu oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:
– dokument potwierdzający tytułu prawny do lokalu np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu lub lokalu socjalnego lub zamiennego,
– deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego,
– zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową,
– druk oświadczenia wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
– informacja zarządcy dotycząca struktury lokalu i wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku,
– jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego należy dostarczyć rachunek za energię elektryczną za ostatni miesiąc rozliczeniowy,
– właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu,
– dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:
– zaświadczenie zakładu pracy o dochodach,
– emerytura/renta – decyzja ZUS, odcinki z 3 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS,
– alimenty – wyrok sądu (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości zasądzonej) lub zaświadczenie od komornika (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości niższej niż zasądzona lub otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego) lub oświadczenie (w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych lub których egzekucja nie jest prowadzona przez komornika),
– uczniowie/studenci – zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych,
– zaświadczenie określające rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń.

Zarządca budynku zobowiązany jest do:
– podania aktualnego numeru rachunku bankowego,
– podania informacji o stanie zadłużenia czynszowego,
– wypełnienia druku dotyczącego struktury lokalu i wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku.

Należy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego organ może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje gdy:
– wniosek złoży osoba, nie posiadająca tytułu prawnego do lokalu,
– przekroczone zostanie kryterium dochodowe (175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym),
– zamieszkiwany lokal przekracza ustalone kryterium powierzchni lokalu mieszkalnego;
– wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury.

Organ może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że:
– występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub
– faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.

Wnioski można składać w poniedziałki i środy w godzinach 7:30 – 15:30 w pokoju 106 (I piętro).

Podstawa prawna
– ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180),
– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.),
– rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzory legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r., poz. 589),
– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Skip to content