Refundacja podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe w 2023r. i 2024r.

Aktualizacja

W 2024 r. refundacją podatku VAT są objęte paliwa gazowe dostarczone w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2024 r.

Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT przysługuje gospodarstwom domowym, które wykorzystują do ogrzewania paliwa gazowe i spełniają kryterium dochodowe.

Refundacja podatku VAT przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Refundacja podatku VAT będzie wypłacana przez samorządy. Wniosek należy składać w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania lub innej gminnej jednostki wyznaczonej do realizacji tego zadania.

Wnioski o refundację podatku VAT są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska na stronie internetowej urzędu:  

Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r. 
Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024r. 

Wnioski o refundację podatku VAT należy składać oddzielnie za 2023 r. oraz za 2024 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego.

Refundacja poniesionych w 2023 r. kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe:
– dla gospodarstwa jednoosobowego – 2100 zł miesięcznie;
– w gospodarstwie domowym wieloosobowym – 1500 zł na osobę miesięcznie.

Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uzależniony jest od terminu złożenia pierwszego wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:
– od 1 stycznia do 31 lipca danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
– po 31 lipca danego roku – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022r.

Dochód gospodarstwa domowego ustala się jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:
– Fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne.
– Dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
– Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio – oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
– W indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.
– W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy.

Kto składa wniosek

Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT. Wynika to z przepisów, art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r., w myśl którego refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne.

Forma załatwienia sprawy

Przyznanie przez burmistrza miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji administracyjnej.

Ze względu na ochronę danych osobowych telefonicznie udzielane są wyłącznie informacje ogólne. Informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 14 65-25-489.

Skip to content