Dopłata do czynszu – do dodatku mieszkaniowego

Procedura załatwiania spraw związanych z dodatkiem mieszkaniowym z dopłatą do czynszu.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym pokrywającym w części koszty utrzymania lokalu mieszkalnego. Dodatkowo najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 w okresie od dnia 5 stycznia do 31 marca 2021 r. mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy powiększony o tzw. „dopłatę do czynszu”. Dopłata do czynszu będzie przyznawana tylko raz na okres 6 miesięcy. Jeśli chodzi o możliwe do uzyskania kwoty, to według ustawy: Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75 proc. miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Podstawa prawna :

– Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133),

–  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 156 poz. 1817 z późn.  zm.),

– Art. 15zzzic–15zzzii ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Warunki uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu:

  1. spełnianie warunków do przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego,
  2. obniżenie dochodów tj. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.,
  3. wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. (lokal mieszkalny zajmowany przez najemcę w dniu składania wniosku nie musi być tym samym lokalem mieszkalnym zajmowanym przed dniem 14 marca 2020 r.)
  4. wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Do wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu poza dokumentami niezbędnymi do przyznania dodatku mieszkaniowego należy dołączyć:

1) Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu: załącznik 1

2) Oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego/ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków o których mowa w art. 15 zzzid pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ubiegający się najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. oraz ubiegającemu nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony  o dopłatę do czynszu); załącznik 2

3) Dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłaconego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

– za miesiąc, w którym składany jest wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu – jeżeli czynsz jest niższy albo równy czynszowi według stanu na dzień 14 marca 2020 r.

– według stanu na dzień 14 marca 2020 r. (jeżeli czynsz ten jest niższy od czynszu opłacanego za miesiąc, w którym składany jest wniosek).

Istnieje również możliwość ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z mocą wsteczną z tym, że jeżeli wysokość czynszu według stanu na dzień 14 marca 2020 r. jest niższa od czynszu opłacanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc od którego ma być przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną należy dostarczyć dokumenty potwierdzające wysokość opłacanego czynszu według stanu na dzień 14 marca 2020 r.

Osoba która ma wypłacany dodatek mieszkaniowy może złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Na  podstawie art. 15zzzic.ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przypadku gdy wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu złoży osoba, której na podstawie decyzji wcześniejszej przysługuje już „zwykły” dodatek mieszkaniowy, okres wypłaty tego „zwykłego” dodatku mieszkaniowego skraca się do miesiąca poprzedzającego pierwszą wypłatę przyznanego dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

Dodatki mieszkaniowe powiększone o dopłatę do czynszu gmina będzie wypłacać od 61. dnia po dniu ogłoszenia ustawy (od 6 marca 2021 r.). Co ważne, pieniędzy uzyskanych z dodatku mieszkaniowego i dopłat do czynszów nie dostaje się bezpośrednio do ręki.
Są one wypłacane właścicielowi wynajmowanego mieszkania lub innej osobie pobierającej od wnioskodawcy opłaty za lokal (np. zarządcy budynku). Chodzi o to, by pieniądze te faktycznie pokryły bieżące i zaległe koszty wynajmu.

Termin i sposób załatwienia sprawy : Postępowanie w sprawie o przyznanie dodatku mieszkaniowego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego z adnotacją „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”.Decyzja administracyjna wydawana jest w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Telefon kontaktowy do dodatków mieszkaniowych 14 652 54 89

 

Oświadczenie najemcy-1 COVID

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie

Skip to content