Zasiłek okresowy

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

  • ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku ( Dz.U. z 2020 poz.1876 ze zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1358),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1788)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z dnia 2021 poz.1876 ze zm.).

Zasiłek okre­sowy przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż  kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

2) w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:

1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 złotych.

Okres, na jaki jest przyznany zasiłek okresowy, ustala Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie okoliczności sprawy.