Praca socjalna

Praca socjalna świadczona jest  na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest:

  • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
  • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Polega w szczególności na:

  • udzielaniu informacji, wskazówek, motywowaniu do aktywności i pomocy w zakresie rozwiązywania problemów życiowych,
  • poradnictwo w zakresie pomocy udzielanej przez instytucje państwowe, samorządowe, organizacje pozarządowe,
  • pobudzanie społeczności lokalnej, inspirowanie do działań samopomocowych w zaspokajaniu potrzeb życiowych członków społeczności.

Praca socjalna to działalność ukierunkowana na  pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych, tworzenie warunków sprzyjających temu celowi oraz rozwinięciu lub wzmocnieniu aktywności i samodzielności życiowej. W wymiarze jednostkowym celem pracy socjalnej jest osiągnięcie stanu w którym, przy wykorzystaniu potencjału i własnych możliwości osoby będą mogły funkcjonować w społeczności lokalnej wypełniając prawidłowo role społeczne.

Praca socjalna może być również prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny będący pisemną umową zawartą pomiędzy osoba ubiegającą się o pomoc a pracownikiem socjalnym określającą uprawnienia i zobowiązania stron zmierzające do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Skip to content