Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

USTAWA „Za życiem”

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. ( Dz. U. poz. 2234)

Miejsce złożenia dokumentów:
Dokumenty można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie, 33-170 Tuchów, ul. Jana Pawła II 4 w terminach:
Poniedziałek – Piątek godz. 7.30 – 15.30
Tel. 14 65-10-169, 14 65-25-489.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informujemy, iż od 1 stycznia 2017 roku obowiązują przepisy ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Kobiety i rodziny, które oczekują narodzin niepełnosprawnego dziecka oraz te, które urodzą takie dziecko i będą go wychowywać, mogą liczyć na wsparcie, w ramach realizacji ustawy „Za życiem”. Jedną z form wsparcia jest jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł.

Warunki wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł:
– Świadczenie przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.
– Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.
– Aby otrzymać świadczenie, matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu,
– Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Skip to content