„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Wieloletni rządowy program ” Posiłek w szkole i w domu” w 2023r.

Gmina Tuchów realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole  i w domu” na lata 2019 – 2023, który został ustanowiony Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1007) oraz Uchwałą Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2022r. poz. 1287). Działania w ramach Programu realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 200% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe  w wysokości 200% o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj:

 • dla osoby w rodzinie – 1.200,00 zł
 • dla osoby samotnie gospodarującej – 1.552,00 zł

 Wojewoda przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 43.500,00 zł na 2023 rok. Przewidywane środki własne ujęte w budżecie Gminy Tuchów to 85 000,00 zł.

W dniu 25.08.2023r. dodano wpis:

 Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu” w 2023 r. wynosi 128.500,00 zł.

Zgodnie z aneksem Nr 1/2023 do umowy nr 162/OPS/D/2023 z dnia 25 stycznia 2023r. zawartej w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu” Posiłek w szkole i w domu” polegającego za zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom potrzebującym Wojewoda przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 66.576,00 zł na 2023 rok. Przewidywane środki własne ujęte w budżecie Gminy Tuchów to 85 000,00 zł.

 Łączny przewidywany koszt programu „Posiłek w szkole w domu” w 2023 r. wynosi 151.576,00 zł.

W dniu 29.09.2023r. dodano wpis:

Zgodnie z Aneksem Nr 2/2023 do umowy nr 162/OPS/D/2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku zmienionej Aneksem nr 1/2023 z 19 czerwca 2023 roku zawartej w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu” Posiłek w szkole i w domu” polegającego za zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom potrzebującym Wojewoda przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 90.781,00 zł na 2023 rok. Przewidywane środki własne ujęte w budżecie Gminy Tuchów to 85.000,00 zł.

 Łączny przewidywany koszt programu „Posiłek w szkole w domu” w 2023 r. wynosi 175.781,00 zł.

  

Wieloletni rządowy program ” Posiłek w szkole i w domu” w 2022r.

Gmina Tuchów realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, który został ustanowiony uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1007). Działania w ramach Programu realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 150% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe  w wysokości 150% o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj:

 • dla osoby w rodzinie – 900,00 zł
 • dla osoby samotnie gospodarującej – 1.164,00 zł

 Wojewoda przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 48.534,00 zł na 2022 rok. Przewidywane środki własne ujęte w budżecie Gminy Tuchów to 79 000,00 zł.

 Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu” w 2022 r. wynosi 127.534,00 zł.

W dniu 06.06.2022r. dodano wpis:

Zgodnie z aneksem Nr 1/2022 do umowy nr 1/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. zawartej w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu” Posiłek w szkole i w domu” polegającego za zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom potrzebującym Wojewoda przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 64.756,00 zł na 2022 rok. Przewidywane środki własne ujęte w budżecie Gminy Tuchów to 79 000,00 zł.

 Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu” w 2022 r. wynosi 143.756,00 zł.

W dniu 02.09.2022r. dodano wpis:

Zgodnie z aneksem Nr 2/2022 do umowy nr 1/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. zawartej
w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu” Posiłek w szkole i w domu” polegającego za zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom potrzebującym Wojewoda przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 87.000,00 zł na 2022 rok. Przewidywane środki własne ujęte w budżecie Gminy Tuchów to 79.000,00 zł.

 Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu” w 2022 r. wynosi 166.000,00 zł.

W dniu 06.12.2022r. dodano wpis:

Zgodnie z aneksem Nr 3/2022 do umowy nr 1/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. zawartej
w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu” Posiłek w szkole i w domu” polegającego za zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom potrzebującym Wojewoda przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 90.000,00 zł na 2022 rok. Przewidywane środki własne ujęte w budżecie Gminy Tuchów to 64.500,00 zł.

 Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu” w 2022 r. wynosi 154.500,00 zł.

Wieloletni rządowy program ” Posiłek w szkole i w domu” na rok 2021r.

Gmina Tuchów realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, który został ustanowiony uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1007). Działania w ramach Programu realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Z programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe, w wysokości 150% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe  w wysokości 150% o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej tj:

 • dla osoby w rodzinie – 792,00 zł
 • dla osoby samotnie gospodarującej – 1051,50 zł

W 2021 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 65 968,00 zł, przewidywane środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Tuchów to 79 000,00 zł.

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu” w 2021 r. wynosi 144.968,00 zł.

Zgodnie z aneksem Nr 1/2021 do umowy nr 1/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. zawartej w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu” Posiłek w szkole i w domu” polegającego za zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom potrzebującym Wojewoda przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 68.020,00 zł na 2021 rok. Przewidywane środki własne ujęte w budżecie Gminy Tuchów to 79 000,00 zł.

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu” w 2021 r. wynosi 147.020,00 zł.

W dniu 16.09.2021r. dodano wpis:

Zgodnie z aneksem Nr 2/2021 do umowy nr 2/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. zawartej w celu dofinansowania zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu” Posiłek w szkole i w domu” polegającego za zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym Wojewoda przyznał środki finansowe
w formie dotacji celowej w wysokości 97.000,00 zł na 2021 rok. Przewidywane środki własne ujęte w budżecie Gminy Tuchów to 79 000,00 zł.

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu” w 2021 r. wynosi 176.000,00 zł.

Skip to content