Wsparcie OPS

„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – koszty utrzymania Ośrodków Pomocy Społecznej w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych dotowanych z budżetu państwa w roku 2022”

Gmina Tuchów w ramach zadania własnego polegającego na utrzymaniu Ośrodka Pomocy Społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej otrzymuje wsparcie w postaci dotacji celowej z budżetu państwa.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w ust. 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki bieżące jednostki, tj. wynagrodzenie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8 z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej

Środki finansowe przekazywane są przez Wojewodę Małopolskiego w ramach działu 852, rozdziału 85219, budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

W 2022 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 122 983,00 zł. Całkowity koszt realizowanego zadania wynosi 1 219 532,96 zł.

„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – koszty utrzymania Ośrodków Pomocy Społecznej w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych dotowanych z budżetu państwa w roku 2021”
Gmina Tuchów w ramach zadania własnego polegającego na utrzymaniu Ośrodka Pomocy Społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej otrzymuje wsparcie w postaci dotacji celowej z budżetu państwa.
Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w ust. 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki bieżące jednostki, tj. wynagrodzenie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie.
Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8 z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej
Środki finansowe przekazywane są przez Wojewodę Małopolskiego w ramach działu 852, rozdziału 85219, budżet zadaniowy 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

W 2021 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 124 653,00 zł, przewidywane środki własne na realizację zadania – wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi ujęte w budżecie Gminy Tuchów to 952 895,00 zł.