Opieka wytchnieniowa

W związku z możliwością przystąpienia Gminy Tuchów w 2024 r. do Programu „Opieka wytchnieniowa” Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie przystępuje do zdiagnozowania potrzeb mieszkańców gminy w kierunku uzyskania przez nich wsparcia w postaci czasowego odciążenia od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem bezpośredniej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny i zapewnieniem im tym samym czasu na odpoczynek i regenerację. 

Adresatami Programu „Opieka wytchnieniowa” są opiekunowie mieszkający na terenie Gminy Tuchów sprawujący bezpośrednią opiekę nad:
a) dziećmi do ukończenia 16. toku życia z orzeczoną niepełnosprawnością,
b) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
– orzeczenie  o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
– orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Program może być realizowany w dwóch formach:
a) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (limit wynosi 240 godzin w ciągu roku),
b) świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego (limit wynosi 14 dni w ciągu roku).

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za w/w usługi. W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze. Osoba niepełnosprawna w trakcie realizacji programu nie może korzystać z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

Oszacowanie poziomu zainteresowania mieszkańców Gminy Tuchów Programem „Opieka wytchnieniowa”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie ustali na podstawie zgłoszeń:
– telefonicznych pod. nr 14 6525489, 14 6510169,
– osobistych, ul. Jana Pawła II 4, I piętro (pok. 9 lub sekretariat),
– elektronicznych na adres e-mail: slowik.ops@op.pl w terminie do dnia 07.11.2023r. Szczegółowe informacje na temat programu udzielane są pod nr telefonu: 14 6525489, 14 6510169.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie zastrzega sobie możliwość rezygnacji ze składania wniosku o przyznanie środków finansowych na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”  w przypadku małej ilości osób zainteresowanych udziałem w w/w Programie, bądź braku osób chętnych do świadczenia tych usług.

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie zaprasza kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej:

I.WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 

1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta  lub osoby posiadające co najmniej 6 – miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.

II. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH W RAMACH OPIEKI WYTCHNIENIOWE

Do zadań opiekuna sprawującego opiekę wytchnieniową należeć będzie:

• odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa,

• okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Przykładowe czynności usługowe:

• udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m.in.: pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu, zmiana odzieży, bielizny osobistej,

• wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m.in.: zmiana pieluch – majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w dotarciu do toalety, higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych,

• organizowanie czasu wolnego tj. m.in.: spacery, wspólne zabawy, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne.

Miejsce: Usługa opieki wytchnieniowej będzie odbywać się w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Osoby chętne do podjęcia współpracy prosimy  kontakt telefoniczny pod nr 14 6525489, 14 6510169, lub osobisty.

Skip to content