Wsparcie psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie informuje iż od 16 czerwca 2016 r. osoby pokrzywdzone przestępstwem w tym przemocą w rodzinie mają możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego świadczonego przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego z siedzibą w Tarnowie.

Pomoc świadczona jest w każdy III i IV czwartek miesiąca od 13.00 do 15.00 w siedzibie tutejszego ośrodka parter pok. 03 zgodnie z zawartym porozumieniem.

Fundacja zobowiązuje się do wykonania następujących działań:
1) Udostępnienie Partnerowi wszelkich materiałów związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a w szczególności materiałów związanych z wnioskowaniem przez pokrzywdzonego o pomoc.
2) Udostępnienie partnerowi zdobytej przez Fundację wiedzy i doświadczenia w zakresie pomocy pokrzywdzonym.
3) Organizowania i finansowania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin w zależności od potrzeb osób pokrzywdzonych w tym:
• Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
• organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;
• organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
• pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
• pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie w którym lek nie podlega refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu, wynikającego z przestępstwa lub jego następstw, przy czym nie pokrywa się tych kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2015, poz.581, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności;
• pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych w tym w ramach indywidualnego nauczania a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
• organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
• pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
• finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
• finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–9;
• pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
• pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
• finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
• finansowanie kosztów wyjazdu:
• osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę;
• uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje – podczas którego udzielana będzie pomoc, o której owa w pkt 4.

Pomoc na terenie gminy Tuchów i powiatu tarnowskiego:

Policja 997

Staż pożarna 998

Pogotowie 999

Ośrodek Pomocy Społecznej Tuchów ul. Jana Pawła II 4
tel. 14 6525489, 14 6510169

Komisariat Policji w Tuchowie
ul. Kopernika 4, 33-170 Tuchów,
tel. 14 6525877

Komenda Miejska Policji
ul. Traugutta 4 33-100 Tarnów
tel. 14 6282900

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy ul. Szarych Szeregów 1
tel. 14 655-36-36

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów, tel. 14 6215 683

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Jadowniki Mokre
tel. zaufania 146441303

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna, OIK w Tarnowie
tel. 14 62222796

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
tel. 801-1200-02

Ośrodek Psychoterapii Tuchów
ul. Kolejowa 8, tel. 14 6870400

Skip to content