Baza danych teleadresowych podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 zamieszczamy zaktualizowane bazy danych – rejestry:

a) podmiotów realizujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

– programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

– programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

– prowadzących specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,

b) podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie,

c) jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz placówek zapewniających miejsc

Załączniki:

Skip to content