Baza

Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 zamieszczamy zaktualizowane bazy danych – rejestry:

a) podmiotów realizujących zadania własne z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej:

– programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową:

– programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc domową:

– prowadzących specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej:

b) podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą domową:

c) jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz placówek udzielających tymczasowego schronienia.

Załączniki:

Skip to content