Świadczenie wychowawcze 500+

Poniżej przedstawiamy nowe regulacje w zakresie ubiegania się o świadczenie wychowawcze 500+ w okresie zasiłkowym 2021-2022.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.). – Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 924). – Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U z 2019 r. poz. 1177).

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

•matce,

•ojcu,

•opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),

•opiekunowi prawnemu dziecka ,

•dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje bez względu na to czy dziecko jest wychowywane w związku małżeńskim, czy w związku nieformalnym, czy też przez osobę samotnie wychowującą dziecko. Natomiast dyrektorowi domu pomocy społecznej świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko umieszczone w domu pomocy społecznej, chyba że rodzice, opiekun faktyczny albo opiekun prawny uczestniczą w opiece nad dzieckiem i spełniają warunki uprawniające do otrzymania świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze przysługuje również :

 • obywatelom polskim,
 • cudzoziemcom:

− do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

− jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

− przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach czyli zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji udzielonego, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz spełnione są łącznie następujące warunki:

cudzoziemiec:

 • zawarł, na okres przynajmniej 1 roku, umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę cywilnoprawną, na podstawie której wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku służbowym,
 •   spełnia wymagania kwalifikacyjne i inne warunki w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
 • posiada wyższe kwalifikacje zawodowe,
 • posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności, gdy obowiązek jej uzyskania przed zawarciem umowy wynika z odrębnych przepisów;
  • Podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie tej pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub

– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

– jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dziećmi, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,”;

 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

– na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,

− w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

− z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwu-stronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.”

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje cudzoziemcom jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • – pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • – członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wymagane dokumenty :

 • Wypełniony WNIOSEK o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,
 • Potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy – dokument tożsamości ze zdjęciem do wglądu pracownika,
 • Opiekun prawny – orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego,
 • Opiekun faktyczny – zaświadczenie z sądu lub z ośrodka adopcyjnego o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • Rodzic adopcyjny – odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego przysposobienie dziecka,
 • Cudzoziemiec – kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399, oraz z 2019 r. poz. 577 i 622) lub kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy.
 • Dziecko pod opieką naprzemienną – odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,
 • W uzasadnionych przypadkach – inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego np.: prawomocny wyrok sądu orzekający separację, rozwód i ustalający miejsce pobytu dziecka itp.

W PRZYPADKU PRZEBYWANIA OJCA DZIECKA LUB CZŁONKA RODZINY POZA GRANICAMI KRAJU

Jeżeli członek rodziny przebywa poza granicami kraju wniosek przekazany zostaje do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, celem rozstrzygnięcia świadczenia wychowawczego. Poniżej przedstawiamy ogólne informacje, które są wymagane przez Małopolski Urząd Wojewódzki do rozpatrzenia sprawy:

 • 1.Oświadczenie o aktywności zawodowej w Polsce oraz poza granicami kraju.
 • 2.Nr identyfikacyjny/ubezpieczenia poza granicami kraju.
 • 3.Adres zamieszkania/zameldowania poza granicami kraju.
 • 4.Nazwę i adres pracodawcy.
 • 5.Formularz A1 o okresie oddelegowania do pracy poza granice kraju – w przypadku pracodawcy krajowego
 • 6.Opcjonalnie – umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu poza granicami kraju – w przypadku pracodawcy zagranicznego.
 • 7.Formularz dotyczący składu rodziny rodziny, pobytu za granicą oraz sytuacji zawodowej w Polsce

W przypadku składania kserokopii dokumentów należy przedłożyć ich oryginały do wglądu.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się od 01-06-2021r. do 31-05-2022r. będzie można składać:

 •  od dnia 01-02-2021r. tylko drogą elektroniczną ;
 • od dnia 01-04-2020r. osobiście drogą tradycyjną w formie papierowej będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie, ul. Jana Pała II 4 ( I piętro) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
 • Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez wnioskodawcę na wniosku. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 czerwca do dnia 30 maja roku następnego.
 • Zachęcamy do korzystania z drogi elektronicznej, gdyż jest to najszybszy sposób na kontynuację wypłaty świadczenia wychowawczego 500+. Droga elektroniczna to m. in. bankowość elektroniczna, portal informacyjno usługowy ( Emp@tia ) a także Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

Lista banków uczestniczących w programie:

 1. .Alior Bank S.A.
 2. PKO Bank Polski S.S. /Inteligo
 3. Bank Pocztowy S.A.
 4. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 5. BNP Paribas Bank Polska S.A.
 6. Credit Agricole Bank Polska S.A.
 7. Getin Noble Bank S.A.
 8. ING Bank Śląski S.A.
 9. mBank S.A.
 10. Bank Millenium S.A.
 11. Nest Bank S.A.
 12. Bank Pekao S.A.
 13. SGB – Bank S.A.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie mieści się przy ulicy Jana Pawła II 4.

Czynny jest: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Ze względu na ochronę danych osobowych telefonicznie udzielane są wyłącznie informacje ogólne. Informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 14 65-10-169, 14 65-25-489

Druki na okres zasiłkowy 2021- 2022

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

500+ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+

OŚWIADCZENIE STRONY

_FORMULARZ_DOTYCZACY_RODZINY_POBYTU_ZA_GRANICA

Zalacznik_Nr_1_MUW_Oswiadczenie_obywatele_polscy

Zalacznik_Nr_2_MUW_Oswiadczenie_obywatele_brytyjscy