Program Korekcyjno – Edukacyjny Dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie – planowany termin rozpoczęcia 04.04.2022r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie ul. Urszulańska 19

Program Korekcyjno – Edukacyjny Dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie – planowany termin rozpoczęcia 04.04.2022r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego informuje o możliwości  uczestnictwa w Programie  Korekcyjno-Edukacyjnym Dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie oraz Programie Psychologiczno-Terapeutycznego Dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie. Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny.

W części edukacyjnej skoncentrowany jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy tj:.

• sposobach rozładowywania agresji,
• właściwej komunikacji interpersonalnej,
• wpływie alkoholu i innych środków odurzających na stosowanie przemocy,
• konsekwencji stosowania przemocy oraz jej wpływu na zachowanie i funkcjonowanie dzieci.

Część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, zmianie postaw i zachowań związanych z przemocą oraz rozwijaniu umiejętności samokontroli. Przewidywany termin rozpoczęcia programu planuje się od 4 kwietnia 2022r.  przez PCPR w Tarnowie ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów.

 Wzór deklaracji znajduje się poniżej. Osoby chętne do wzięcia udziału podpisane i wypełnione deklaracje mogą dostarczyć listownie za pośrednictwem poczty na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie (ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów), wrzucić do skrzynki znajdującej się przy drzwiach wejściowych Centrum, bądź osobiście Tarnów ul. Urszulańska 19
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 w pok. 203.

Telefon kontaktowy  14 6 215683 wew. 18.

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM

Ja ……………….………………………………………………………………………………………

Urodzony/ -a……………………………………………………………………………………..

Zamieszkały/ -a ……………………………………………………………..…………………

Telefon …………………………………………………..…………..……………………………..

Zobowiązuję się do regularnego uczestnictwa w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych, stosowania się
do norm i zasad współżycia społecznego oraz przestrzegania wszystkich zasad Programu. Jednocześnie informuję, że przyjmuję odpowiedzialność za fakty stosowania przemocy w moim życiu i zobowiązuję się do zaprzestania stosowania jakiejkolwiek formy przemocy.

Deklaruję abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających w trakcie uczestnictwa
w Programie.

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w celu przeprowadzenia ewaluacji
i monitoringu programu korekcyjno-edukacyjnego.

Jednocześnie proszę o wydanie Zaświadczenia o chęci udziału w Programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie, organizowanym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.

……..………………………….….…………………………………
                                                (data i podpis uczestnika programu)