13 listopad 2023r. – dzień wolny

Zarządzenie Nr 6/2023

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 3 listopada 2023 r.

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie w roku 2023 za święto 11 listopada 2023 r. przypadające w sobotę.

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 16 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) zarządzam, co następuje:

§ 1.  
Dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie (dalej „Ośrodek”) wyznacza się 13 listopada 2023 r. (poniedziałek) jako dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 11 listopada 2023 r.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości pracownikom Ośrodka, a także do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Ośrodka.

Skip to content