Konferencja na temat- „Pomoc dziecku krzywdzonemu, budowanie odporności psychicznej”

W dniu 20.09.2021r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie wraz z pracownikiem socjalnym uczestniczyli w konferencji organizowanej  przez Powiat Tarnowski oraz Gminę Ryglice na temat: „Pomoc dziecku krzywdzonemu, budowanie odporności psychicznej”

Tematyka konferencji dotyczyła zagadnień profilaktyki przemocy w zakresie pomocy dziecku krzywdzonemu. Prelegenci przedstawili modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia naukowe, dotyczące problemu krzywdzenia dzieci.

Szczegółowy program zawierał:

Nowe uprawnienia funkcjonariuszy policji wobec sprawców – Wydział Prewencji Komendy Miejskiej w Tarnowie.

Logo-teoria Viktora E. Frankla – czyli metoda pomagania cierpiącemu człowiekowi.

  • Wielowymiarowa koncepcja osoby – model CUDER.
  • Wzrastanie pomimo cierpienia
  • Uzdrawiające odkrywanie sensu życia

– Podstawowe informacje o traumach i urazach psychicznych dzieci i młodzieży.

  • Obraz dziecka po traumie w środowisku społecznym, podstawy diagnozy.
  • Postepowanie w i po urazach psychicznych, instrukcje pierwszej pomocy psychopedagogicznej.
  • Profilaktyka traumy i krzywdzenia dzieci w kontekście koncepcji resilience.- Instytut Wspomagania Wychowania www.archezja.com

Mając na uwadze obecny czas pandemii Covid-19 – trudności w przystosowaniu się ludzi młodych zachęcamy rodziców, opiekunów, pedagogów, wychowawców do zapoznania się z literaturą, opracowaniami podanymi przez prelegentów:

Źródła:

Mudrecka I., Wykorzystanie koncepcji resilience w profilaktyce niedostosowania społecznego
i resocjalizacji w: Resocjalizacja Polska, nr 5/2013, Warszawa 2013.

Ostaszewski K., Zachowania ryzykowne młodzieży w pespektywie mechanizmów resilience, wyd. IPiN, Warszawa 2014.

Viktor E. Frankl „ Człowiek w poszukiwaniu sensu”