Baza danych teleadresowych podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 zamieszczamy zaktualizowane bazy danych – rejestry:

a) podmiotów realizujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

– programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

– programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

– prowadzących specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,

b) podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie,

c) jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz placówek zapewniających miejsc

Załączniki:

Informator teleadresowy 2021 – powiat tarnowski

Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej 2021r

Wykaz placówek tymczasowego schronienia 2021 r

Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne 2021 r

Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne 2021 r

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia 2021 r