Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie informuje o możliwości  uzyskania pomocy w Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych

Fundacja im. Hetmana  Jana Tarnowskiego, zgodnie z zapisami umowy numer DFS-VI.7211.56.2021 zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w  tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025, informuje, że realizuje projekt w zakresie udzielenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw  i osobom im najbliższym pod nazwą „Centrum wsparcia pokrzywdzonych”.

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2025 roku.

W ramach owego projektu został utworzony w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 13 Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz  Lokalne Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bochni, Brzesku i Dąbrowie Tarnowskiej. Podstawowym celem działania ośrodka i lokalnych punktów jest zapewnienie wsparcia w uzyskaniu bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem, z  zachowaniem dyskrecji w zakresie świadczonej pomocy. Ośrodek oferuje:

 1. organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
 2. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;
 3. organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
 4. pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;
 5. organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;
 6. pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 7. pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
 8. pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz.U. 2021 poz. 75 z późn. zm.);
 9. organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 10. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 11. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
 12. usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 13. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10
 14. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 15. pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 16. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
 17. finansowanie kosztów wyjazdu: a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4;
 18. finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
 19. zakup urządzeń i wyposażenia;
 20. zakup wartości niematerialnych i prawnych

Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw i osobom im najbliższym jest udzielana w n/w miejscach i czasie:

Lp.Miejsce świadczenia pomocy i kontakt telefonicznyDni dyżurów osoby pierwszego kontaktuGodziny dyżurów osoby pierwszego kontaktu
1.Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem w Tarnowie, ul. Krakowska 13 (III piętro),    poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
Dyżur osobisty
9:00 do 16:00
9:00 do 16:00
13:00 do 20:00
10:00 do 17:00
9:00 do 16:00
8:00 do 13:00
tel. 519 820 707
3.Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Brzesku, ul. Jana Pawła II 2, 32-800 Brzesko. Dom Parafialny Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Miłosierdzia Bożego.środa
czwartek
Dyżur osobisty
14:00 do 19:00
14:00 do 19:00
tel. 517 884 743
4.Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Bochni, 32-700 Bochnia, ul. Karolina 14D . Budynek Ośrodka Interwencji Kryzysowej.poniedziałek
czwartek
Dyżur osobisty
13:00 do 18:00  
8:00  do 13:00
tel. 517 884 744
5.Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym w Dąbrowie Tarnowskiej, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Kościuszki 15a (I piętro). Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny.wtorek
środa
Dyżur osobisty
13:00 do 18:00
8:00 do 13:00
tel. 517 884 743
Skip to content