Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Tarnowie ul.Urszulańska 19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie w związku z realizacją Krajowego Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje o trwającym naborze do kolejnych edycji programów   dla sprawców przemocy tj. Programu  Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Programy skierowane są do osób stosujących przemoc w rodzinie:

– skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym,

– osób kierowanych przez instytucje lub zgłaszające się samodzielnie,

-osób, o których wiadomo, że ich relacja miała charakter przemocowy i które jednocześnie wykazują pozytywną motywację do pracy nad zmianą i pozytywnym rozwojem relacji rodzinnych,

– osób, które ukończyły już program korekcyjno-edukacyjny w poprzednich edycjach.

Realizacja Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie przewidziana jest na II kwartał br., natomiast Programu Psychologiczno-Terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie przewidziany jest na III kwartał br.

 Wzór deklaracji znajduje się poniżej. Osoby chętne do wzięcia udziału podpisane i wypełnione deklaracje mogą dostarczyć listownie za pośrednictwem poczty na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie (ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów), wrzucić do skrzynki znajdującej się przy drzwiach wejściowych Centrum, bądź osobiście Tarnów ul. Urszulańska 19 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00 w pok. 202. Telefon kontaktowy  14 6 215683 wew. 18.

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROGRAMIE PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNYM

Ja ……………………………………………………………………………………………………

Data urodzenia…………………………………………………………………………………..

Zamieszkały/ -a ………………………………………………………………………………

Telefon …………………………………………………..……………………………………..

Zobowiązuję się do regularnego uczestnictwa w zajęciach psychologiczno-terapeutycznych, stosowania się do norm i zasad współżycia społecznego oraz przestrzegania wszystkich zasad Programu. Jednocześnie informuję, że przyjmuję odpowiedzialność za fakty stosowania przemocy
w moim życiu i zobowiązuję się do zaprzestania stosowania jakiejkolwiek formy przemocy.

Deklaruję abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających w trakcie uczestnictwa
w Programie.

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w celu przeprowadzenia ewaluacji
i monitoringu programu psychologiczno-terapeutycznego.

Jednocześnie proszę o wydanie Zaświadczenia o chęci udziału w Programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie, organizowanym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.

……..………………………….….…………………………………
 (data i podpis uczestnika programu)

Skip to content