Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich bliskich

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tuchowie, działający przy ul. Jana Pawła II 4, pokój nr 3 na parterze.  W dniu 11.02.2019r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuchowie a Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego z siedzibą w Tarnowie realizującą zadanie współfinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – … Dowiedz się więcej

Zmiana dyżurów pracowników OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie informuje, że od stycznia 2019 roku nie ma dyżurów pracowników socjalnych w czwartki w godzinach 15.30 do 16.30 w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Osoby potrzebujące pomocy i wsparcia są przyjmowane przez pracowników socjalnych codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka tj. … Dowiedz się więcej

Grupa wsparcia dla kobiet – ofiar przemocy

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy, boisz się o swoje bezpieczeństwo i swoich dzieci, nie wiesz co zrobić aby rozwiązać sytuację kryzysową w której się znajdujesz przyjdź na spotkanie grupy wsparcia dla kobiet w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu (nr tel. 18 449 07 30).

Dowiedz się więcej

Poszukiwane rodziny wspierające

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła wiele nowych rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie. Jedną z nich są rodziny wspierające, które we współpracy z asystentem rodziny mają pomagać w przezwyciężeniu rodzinom posiadającym problemy i/lub trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Dowiedz się więcej

Wykaz zaktualizowanych baz danych

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, zatwierdzonego 29 kwietnia 2014 r. Uchwałą nr 76 Rady Ministrów oraz wyznaczonych do realizacji dla organów samorządu terytorialnego – szczebel gminny działań: 3.1.3. Rozpowszechnianie informatorów, przez podmioty, o których mowa w pkt 3.1.2., w podległych im pionach organizacyjnych publikuje wykaz zaktualizowanych baz danych z województwa małopolskiego instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dowiedz się więcej

OPS w Tuchowie poszukuje opiekuna prawnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie informuje, że pilnie poszukuje kandydata na opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie, ul.Jana Pawła II 4, 33-170 Tuchów, tel: 14 652 54 89.

„Gotuj po hiszpańsku” – czyli zostań kucharzem

Rozpoczęła się rekrutacja do II edycji międzynarodowego projektu rozwoju kompetencji w zawodzie Kucharz – „Gotuj po hiszpańsku II”. Fundacja PROAKTYWNI zaprasza do udziału w rekrutacji do II edycji projektu kształcenia umiejętności kulinarnych w zakresie kuchni hiszpańskiej i śródziemnomorskiej w Hiszpanii. W projekcie mogą wziąć udział osoby młode w wieku od 18 do 35 roku życia, pozostające bez pracy, zamieszkałe na terenie Małopolski. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFS na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Dowiedz się więcej

Skip to content