Projekt „W dobrą stronę 2”

Stowarzyszenie PROREW informuje, że w październiku rozpoczęło realizację projektu „W dobrą stronę 2”. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Dowiedz się więcej

Świadczenia dla rodzin na okres 2017/2018

Informujemy, że wnioski o świadczenie wychowawcze (500 +) na nowy okres świadczeniowy (od 01 października 2017 r. do 30 września 2018 r.) będzie można składać od dnia 01 sierpnia 2017 r. w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 4 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30, a także drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Dowiedz się więcej

Wykaz podmiotów – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, zatwierdzonego 29 kwietnia 2014 r. Uchwałą nr 76 Rady Ministrów oraz wyznaczonych do realizacji dla organów samorządu terytorialnego – szczebel gminny działań: 3.1.3. Rozpowszechnianie informatorów, przez podmioty, o których mowa w pkt 3.1.2., w podległych im pionach organizacyjnych publikuje wykaz zaktualizowanych baz danych z województwa małopolskiego instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (stan na czerwiec 2017 r.).

Dowiedz się więcej

Poznaj projekt „Szansa na lepsze jutro”

Projekt pn. „Szansa na lepsze jutro realizowany jest ze środków Unii Europejskiej z ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9., Poddziałanie 9.1.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dowiedz się więcej

Złóż ofertę na wsparcie psychologiczne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie zaprasza do składania ofert na realizację zadania dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego „wsparcie psychologiczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Zamawiającego na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 4, 33-170 Tuchów w terminie do dnia 11.04.2017r. do godz. 12.00.

Dowiedz się więcej

Skip to content