Program Korekcyjno – Edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, ul. Urszulańska 19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie w związku z realizacją Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej informuje o rozpoczęciu naboru osób stosujących przemoc, chętnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc Domową.

Programy skierowany jest do osób z terenu powiatu tarnowskiego ziemskiego i dotyczy:

  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym,
  • osób kierowanych przez instytucje lub zgłaszające się samodzielnie,
  • osób, które ukończyły już program korekcyjno-edukacyjny w poprzednich edycjach.

Realizacja Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej przewidziana jest na początek II kwartału 2024 r.

 Wzór deklaracji znajduje się poniżej. Osoby chętne do wzięcia udziału podpisane i wypełnione deklaracje mogą dostarczyć listownie za pośrednictwem poczty na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie (ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów), wrzucić do skrzynki znajdującej się przy drzwiach wejściowych Centrum, bądź osobiście Tarnów ul. Urszulańska 19 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00 w pok. 202.

Telefon kontaktowy  14 621 56 83 wew. 18.

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROGRAMIE KOREKCYJNO-EDUKACYJNYM

Ja ………………………………………………………………………………………….…………

Data urodzenia …………………………………………………………………………..…..

Zamieszkały/ -a …………………………………………………………………….…………

Telefon …………………………………………………..…………………………….………..

Zobowiązuję się do regularnego uczestnictwa w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych, stosowania się do norm i zasad współżycia społecznego oraz przestrzegania wszystkich zasad Programu. Jednocześnie informuję, że przyjmuję odpowiedzialność za fakty stosowania przemocy w moim życiu i zobowiązuję się do zaprzestania stosowania jakiejkolwiek formy przemocy.

Deklaruję abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających w trakcie uczestnictwa w Programie.

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w celu przeprowadzenia ewaluacji i monitoringu programu korekcyjno-edukacyjnego.

Jednocześnie proszę o wydanie Zaświadczenia o chęci udziału w Programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową, organizowanym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.

Skip to content