Przyjmowanie zgłoszeń do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”

W związku z przystąpieniem przez Gminę Tuchów do realizacji kolejnej edycji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn.” Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie informuje, iż rozpoczyna nabór zgłoszeń do Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

Celem głównym Programu „Opieka wytchnieniowa”dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa nad:
1 ) dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2 ) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym lit a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2023 r poz.100,z póź.zm.) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.
Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o zapoznanie się z Programem „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 i wypełnienie:
1. Karta zgłoszenia do Programu
2. Klauzula informacyjna RODO w ramach programu
3. Oświadczenie o wspólnym gospodarstwie
4. Oświadczenie o wyborze kandydata

Zgłoszenia w formie wypełnionych kart zgłoszeń – załączników wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie przy ul. Jana Pawła II 4, (I piętro, pok. nr 109) od pon. do pt. w godz. 7:30 – 15:00 lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 4, 33-170 Tuchów.
Liczba miejsc ograniczona.

UWAGA!!! Złożenie dokumentów, nie oznacza pozytywnego rozpatrzenia i przyznania usług w ramach opieki wytchnieniowej, z uwagi na ograniczoną pulę środków finansowych na realizację Programu.
Informujemy, że realizator programu przeprowadzi weryfikację formalną oraz merytoryczną złożonych wniosków, utworzy listę uczestników/czek oraz listę rezerwową w przypadku dużego zainteresowania.
Informacje dotyczące udziału w Programie można uzyskać pod numerem telefonu: 14 6525489, 14 6510169
Szczegóły Programu dostępne są pod adresem: niepelnosprawni.gov.pl

Skip to content