„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024

W związku z przystąpieniem do kolejnej edycji Rządowego Programu „ Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł II. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie udostępnia „Regulamin rekrutacji i udziału w programie”.  Program będzie realizowany w terminie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024r.

Program jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary. Ponadto poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które korzystają z usług opiekuńczych jak i tych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybszej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

W ramach programu seniorom w wieku 60 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Do programu w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby samotne i samotnie gospodarujące.

Zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie prosimy kierować do dnia 31.01.2024 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie, 33-170 Tuchów, ul. Jana Pawła II 4, tel. 14 652 54 89.

Regulamin wraz z załącznikami poniżej:

Regulamin Korpus Wsparcia Seniorów
Załącznik nr 1 do regulaminu – formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 do regulaminu – umowa uczestnictwa
Załącznik nr 3 do regulaminu – protokół zdawczo-odbiorczy

Skip to content